Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

B&J Services BV, kantoorhoudende te Katwijk (Nederland), aan de Blokmakerstraat 13 2222AD, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 28065012 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.            B&J Services BV, hierna B&J

De ondernemer die bedrijfsmatig goederen verhuurt.

2.            Aanbieding

Iedere offerte van B&J betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten.

3.            Overeenkomst

Iedere verhuurovereenkomst welke tussen opdrachtgever en B&J tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.

4.            Producten en diensten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en B&J.

5.            Voorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

6.            Opdrachtgever /wederpartij

Degene die met B&J een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.

7.            Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de  opdrachtgever  aan B&J.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door B&J, te leveren producten danwel uit te voeren opdrachten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met B&J waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.3          Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.4          Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5          De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. B&J en wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.7          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.8          Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van B&J.Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen, Overeenkomsten

3.1          Alle door B&J uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2          Alle door B&J uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.

3.3          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4          Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.5          Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van B&J.

3.6          Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte samples strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van B&J.

3.7          B&J kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van B&J ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.8          Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is B&J daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B&J dit anders aangeeft.

3.9          Een samengestelde prijsopgave verplicht B&J niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.10        Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.11        In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:

                -              naam van de opdrachtgever;

                -              datum van de overeenkomst/offerte

                -              omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving

                -              kwaliteit- kwantiteitsomschrijving

                -              de geraamde datum van levering/uitvoering;

                -              de hoogte van een eventuele borgsom;

                -              het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

                -              eventuele bijzondere voorwaarden;

                -              termijnen en wijzen van betaling.

3.12        De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van B&J.

Artikel 4. Prijzen

4.1          Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s, gelden per stuk, per dagdeel en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-,verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Transportkosten vanaf de plaats van vestiging van B&J zijn eveneens niet in de prijs inbegrepen en zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2          De in de aanbiedingen of offertes van B&J weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals B&J deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is B&J gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.3          Voor meerdaagse huur geldt: 1e huurdag 100% van de daghuur, 2e huurdag en daaropvolgende huurdagen geldt 25% van de daghuur.

4.4          B&J is gerechtigd om voorafgaand aan de huurovereenkomst, overlegging van een geldig legitimatiebewijs te verlangen.

4.5          B&J is gerechtigd om voorafgaand aan de huurovereenkomst betaling van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom is geen voorschot op de huurprijs en wordt aan de opdrachtgever geretourneerd op het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens B&J heeft voldaan.

 

 

Artikel 5. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn

5.1          De levertijd in de overeenkomst tussen B&J en de wederpartij is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

5.2          De huurperiode gaat van start op het moment dat de goederen bij de opdrachtgever worden geleverd op de overeengekomen plaats dan wel bij het in ontvangst nemen van de goederen door de opdrachtgever.

5.3          B&J zal de goederen bezorgen op het afleveradres bij de voordeur op de begane grond. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat deze plaats op de overeengekomen afleverdatum goed bereikbaar is en dat er iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen. Indien de opdrachtgever B&J belet om de goederen conform het bovenstaande af te leveren, wordt dit beschouwd als annulering van de opdracht conform het bepaalde in artikel 7.

5.4          Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtgever de goederen zelf bij B&J ophaalt, dient dit te geschieden gedurende het tijdstip welk B&J aangeeft.

5.5          Bezorging van de goederen buiten openingstijden, dan wel leveringen anders dan op de begane grond of hulp bij opbouw van het gehuurde, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B&J. B&J zal hiervoor extra arbeidsloon in rekening brengen aan de opdrachtgever.

5.6          Opdrachtgever dient de goederen bij het in ontvangst nemen te controleren op aantallen, manco’s en gebreken. Deze dienen terstond te worden medegedeeld aan B&J.  

5.7          B&J heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.8          Het gehuurde dient te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die daaraan bij de overeenkomst tot opdracht wordt gegeven. De opdrachtgever verklaard zich bekend met deze bestemming.

5.9          De opdrachtgever verklaard het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huurperiode ook weer in deze staat te retourneren aan B&J. Eventuele kosten van herstel, uit welke hoofde dan ook veroorzaakt, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.10        B&J is te allen tijde gerechtigd om de goederen te controleren en daartoe de noodzakelijke ruimten te betreden.

5.11        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. B&J zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.12        Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan B&J een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.13        Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is B&J gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van B&J en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen. 

5.14        De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door B&J steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij B&J derhalve  eerst schriftelijk in gebreke te stellen. B&J dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.15        B&J kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming B&J kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien een ingebrekestelling,  enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.

5.16        Indien B&J gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan B&J.

5.17        Levering dan wel opbouw van de goederen zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht. Indien er geen locatie is benoemd, zal de levering geschieden ten kantore van B&J. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is B&J gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

5.18        Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door B&J, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen.

5.19        Indien partijen zijn overeengekomen dat levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden op een locatie buiten de vestiging van B&J, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor rekening en risico van de opdrachtgever. Een en ander geldt eveneens voor het lossen van goederen.

5.20        B&J bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.

5.21        B&J is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten.

5.22        Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens B&J gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van B&J die daardoor direct of indirect is ontstaan.

5.23        In geval dat B&J ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar werkzaamheden kan uitvoeren dan wel goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe  termijn. B&J zal aan de opdrachtgever na beëindiging van de weersomstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken.

5.24        Alles wat door of vanwege de opdrachtgever aan de goederen wordt aangebracht wordt van rechtswege eigendom van B&J, ondanks haar recht op verwijdering op kosten van de opdrachtgever en daarmee het recht op teruggave van de goederen in de staat waarin ze zich bevinden bij aanvang van de huurperiode.

Artikel 6. Betaling

6.1          Betaling van de facturen van B&J dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door B&J. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op B&J te verrekenen met de door B&J in rekening gebrachte bedragen.

6.2          B&J is ten allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling dan wel waarborg te bedingen, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Indien B&J een aanbetaling verlangd, dient de opdrachtgever de helft van het totale factuurbedrag te voldoen voordat B&J de werkzaamheden heeft aangevangen. De bepaling uit artikel 6:83 sub a BW is hierbij van toepassing.   

6.3          Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door B&J aangewezen bank- of girorekening. B&J heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door B&J, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door B&J is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is B&J bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor B&J voortvloeiende schade.

6.4          Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling  in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

-              over de eerste Euro 2.500,-                                             15% met minimum van € 40,-

-              over de volgende Euro 2.500,-                                        10%

-              over de volgende Euro 5.000,-                                        5%

-              over de volgende Euro 190.000,-                                    1%

-              over het meerdere boven de Euro 200.000,-               0,5% met maximum van €6.775,-

6.5          Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van B&J, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra B&J rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van B&J om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

6.6          Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7          De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan B&J kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

6.8          Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is B&J gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

6.9          Indien B&J en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de producten of diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

 

 

Artikel 7.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

 

7.1          B&J is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

-              De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-              Na het sluiten van de overeenkomst B&J ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-              De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-              Indien de door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van B&J kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;

-              Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van B&J kan worden gevergd.

7.2          Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van B&J op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.3          Indien B&J tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

7.4          Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is B&J gerechtigd tot vergoeding van de schade, welke direct en indirect ontstaan.

7.5          De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

7.6          In het geval van verzuim van de wederpartij is B&J gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan B&J verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.7          In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het B&J vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van B&J op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.8          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door B&J, zal B&J in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor B&J extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij B&J anders aangeeft.

7.9          Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

-          Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 10% van de totale

                huursom;

-          Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 25% van de totale huursom;

-          Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 40% van de totale huursom;

-          Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 50% van de totale huursom;

-          Bij annuleringen op de dag van ingang van de huurperiode worden de volledige kosten in rekening gebracht.

7.10        In alle gevallen zoals omschreven in dit artikel, is B&J gerechtigd om de goederen direct bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever machtigt B&J door middel van ondertekening van de overeenkomst tot opdracht, van rechtswege, om toegang te verlenen tot de plaats waar de goederen zich bevinden. B&J is hierbij nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welk ontstaat door het terughalen van de goederen.

 

 

Artikel 8. Overmacht

 

8.1          B&J is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2          Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van B&J zijn ontstaan zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van B&J.

8.3          B&J is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan B&J de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten.

8.4          Indien B&J bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

8.5          In geval dat B&J om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van B&J.

 

 

Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud, vuistpand

 

9.1          Alle door B&J te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van B&J, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.

9.2          B&J vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde goederen.

9.3          De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen.

9.4          Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens B&J te kort schiet of B&J goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is B&J gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal B&J te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.

9.5          Indien derden beslag leggen op de geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht B&J daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.6          De wederpartij verplicht zich om de goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan B&J ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is B&J gerechtigd tot de penningen.

 

 

Artikel 10. Garanties, reclamaties en verjaringstermijn

 

10.1        De door B&J te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Garantieverplichtingen van B&J worden slechts opeisbaar vanaf het moment dat de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10.2        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van B&J, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar B&J geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

10.3        De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken dan wel uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

10.4        Reclamaties dienen schriftelijk binnen zeven dagen na levering dan wel uitvoering der zaken te geschieden. B&J zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden. Reclamaties van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo een maand na levering, welke termijn als vervaltermijn geldt.

10.5        De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat B&J in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient B&J in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

10.6        Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.7        Onverminderd de verplichtingen van B&J zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten da nwel uit te voeren werkzaamheden niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn.

10.8        Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal B&J de te leveren zaken dan wel diensten, naar de keuze van B&J, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien B&J de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan B&J.

10.9        Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.

10.10     Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van B&J, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

10.11     Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van B&J, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

10.12     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens B&J één jaar.

10.13     Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan.

10.14     Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is B&J nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

10.15     Indien B&J aan de opdrachtgever goederen heeft geleverd welke periodiek dienen te worden gekeurd of aan een veiligheidsinspectie dienen te worden onderworpen, draagt B&J zorg voor deze keuringen en inspecties, voor rekening van de opdrachtgever, en stelt de opdrachtgever B&J in de gelegenheid om aan deze vereisten te voldoen.

10.16     Ten aanzien van de levering van niet door B&J zelf vervaardigde producten , geldt steeds de garantietermijn zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het product.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1        B&J is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van B&J.

11.2        B&J is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat B&J is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.

11.3        De totale aansprakelijkheid van B&J zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door B&J aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.4        De aansprakelijkheid van B&J is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.5        B&J is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6        B&J is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11.7        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

11.8        De wederpartij vrijwaart B&J voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan B&J toerekenbaar is.

11.9        Indien B&J uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden B&J zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, dan is B&J, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van B&J en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij.

11.10     De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart B&J voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door B&J alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.

11.11     De opdrachtgever draagt zorg voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen en kabels aan B&J.

B&J kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan ondergrondse leidingen en bekabelingen, dan wel voor gevolgschade welk hieruit zou voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart B&J en haar onderaannemers dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid. 

11.14     B&J is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge verzakkingen dan wel herstelwerkzaamheden aan bestratingen.

11.15     Vorderingen tot aansprakelijkheid, ingesteld door de opdrachtgever, verjaren na verloop van 1 kalenderjaar vanaf het moment dat de opdrachtgever bekend is geworden met het rechts veroorzakende feit.

 

 

Artikel 12. Teruggave van zaken

 

12.1        De huurovereenkomst eindigt op het moment van het verstrijken van de huurperiode, waarbij de opdrachtgever verplicht is om de goederen aan B&J te retourneren.

12.2        Voor iedere week dat de opdrachtgever nalaat het gehuurde te retourneren aan B&J, ontstaat er een direct opeisbare boete gelijk aan 20% van de totale huursom, vermeerderd met het over de periode van verzuim verschuldigde bedrag aan huur. 

12.3        De gehuurde zaken dienen op de overeengekomen ophaaldag, tijdens het vastgestelde tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. De opdrachtgever dient aanwezig te zijn op het tijdstip van teruggave. Indien de zaken niet gereed zijn voor transport, zal B&J extra kosten (waaronder onder andere huur- en transportkosten) in rekening brengen.

12.4        Ophalen van de zaken buiten kantooruren, ophalen anders dan op de begane grond en hulp bij het afbreken van het gehuurde, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B&J. B&J zal hiervoor extra kosten in rekening brengen, waaronder arbeidskosten op basis van een door B&J vastgesteld uurtarief.

12.5        B&J zal na terugname van de goederen, deze in haar bedrijfsvestiging controleren en tellen. Deze bevindingen van B&J zullen bindend zijn.

12.6        De gehuurde goederen dienen schoon, in de oorspronkelijke verpakking en gesorteerd geretourneerd te worden. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, zal B&J extra kosten in rekening brengen. Deze extra kosten bedragen minimaal 50% van de daghuurprijs per stuk.

 

 

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

 

13.1        Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2        Op een met B&J gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3        Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin B&J ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

13.4        Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

13.5        Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert levering- dan wel uitvoerdatum.

 

 

Artikel 14. Algemene bepalingen

14.1        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder inschrijfnummer

28065012.

14.2        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

14.3        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.